Công ty cổ phần là gì?

0
68

Khái niệm Công ty cổ phần

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó, vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông (có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa) chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty; cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.

Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn theo quy định của pháp luật.

Cổ phần

Khi thành lập công ty cổ phần phải có vốn điều lệ.

Vốn điều lệ của công ty trong một số ngành nghề không được thấp hơn mức vốn pháp định. Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Cổ phần là phần chia nhỏ nhất vốn điều lệ của công ty cổ phần, được thể hiện dưới hình thức cổ phiếu và có thể bao gồm 2 loại: cổ phần phổ thông (bắt buộc) và cổ phần ưu đãi.

Cổ phiếu – Trái phiếu

Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu có thể ghi tên hoặc không ghi tên.

Cổ phiếu phải có các nội dung chủ yếu ghi nhận về thông tin công ty, số lượng cổ phần và loại cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu, thông tin về cổ đông mua cổ phiếu, tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng cổ phần, chữ kí mẫu của người đại diện theo pháp luật và dấu của công ty, số đăng kí tại sổ đăng kí cổ đông của công ty và ngày phát hành cổ phiếu, các nôi dung khác theo quy định đối với cổ phiếu của cổ phần ưu đãi.

Trái phiếu là chứng chỉ ghi nợ. Công ty cổ phần có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Công ty không được quyền phát hành trái phiếu nếu như công ty không thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành, không thanh toán hoặc thanh toán không đủ các khoản nợ đến hạn trong ba năm liên tiếp trước đó hoặc tỷ suất lợi nhuận sau thuế bình quân của ba năm liên tiếp trước đó không cao hơn mức lãi suất dự kiến trả cho trái phiếu định phát hành trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.