Tiểu luận quyền chọn Option

0
97
Tiểu luận quyền chọn Option

Tổng quan về tài liệu tiểu luận quyền chọn Option

Quyền chọn là một hợp đồng cho phép người mua được phép lựa chọn là thực hiện hay không thực hiện việc mua hay bán một số lượng một số lượng xác định các đơn vị tài sản cơ sở, trong một khoản thời gian xác định với một mức giá được xác định trước.

Các hàng hóa cơ sở của hợp đồng quyền chọn có thể là cổ phiếu, trái phiếu, ngoại tệ, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hay chỉ số chứng khoán…

Một hợp đồng quyền chọn phải bao gồm các điểm cơ bản sau:

  1. Loại quyền chọn.
  2. Tên hàng hóa cơ sở.
  3. Khối lượng giao dịch.
  4. Ngày hết hạn.
  5. Giá thực hiện.

Download miễn phí tiểu luận quyền chọn Option:
Gồm 1 bài word & 1 bài powerpoint tương ứng – LINK DOWNLOAD