Home Tags Incremental Capital Output Ratio

Tag: Incremental Capital Output Ratio

Hệ số gia tăng vốn đầu ra ICOR (Incremental Capital Output Ratio)

ICOR (Incremental Capital Output Ratio) là hệ số xác định mối quan hệ tỷ lệ giữa “Sự thay đổi của quy mô vốn sản xuất” với “Sự...

Hệ số gia tăng vốn đầu ra ICOR (Incremental Capital Output Ratio)

ICOR (Incremental Capital Output Ratio) là hệ số xác định mối quan hệ tỷ lệ giữa “Sự thay đổi của quy mô vốn sản xuất” với “Sự...

XEM NHIỀU NHẤT