Kinh tế vĩ mô là một bộ phận của kinh tế học, nghiên cứu nền kinh tế như là một tổng thể thống nhất qua những chỉ tiêu như: Giá trị tổng sản lượng, tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp, lãi suất, cán cân ngoại thương, cán cân ngân sách… và quan hệ giữa chúng.

Khi nhập môn kinh tế vĩ mô, bạn nên chọn giáo trình dạy ở trường đại học sẽ chuẩn và dễ hiểu nhất.

Bài giảng kinh tế vĩ mô của tiến sĩ Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư

Bài giảng kinh tế vĩ mô chia thành 3 phần, tổng cộng 9 chương:

Phần 1: Những khái niệm nhập môn của kinh tế học vĩ mô và cơ sở hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô.

Phần này bao gồm 3 chương: chương 1, chương 2 và chương 3.

Phần 2: Các công cụ kinh tế vĩ mô. Là các chính sách kinh tế vĩ mô, bao gồm: chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ, chính sách hạn chế lạm phát, chính sách giải quyết thất nghiệp.

Nội dung gói gọn trong 5 chương: chương 4, chương 5, chương 6, chương 7 và chương 8.

Phần 3: Nghiên cứu kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở: chính sách ngoại thương, tỷ giá hối đoái, cán cân thương mại, cán cân thanh toán, tác động của các chính sách vĩ mô.

Nội dung của phần này được trình bày trong chương 9.

Tài liệu được viết theo font chữ VNI-Times.

Xem thêm: Cách chuyển font VNI-Times sang Times New Roman

Download miễn phí bài giảng kinh tế vĩ mô của tiến sĩ Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư:
Tải về